Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia). Op elke offerte en factuur wordt verwezen naar deze voorwaarden. Door ondertekening van de offerte of de aanvaarding/betaling van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant.

2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.

2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant.

2.5. Enkel indien de bestelbon uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. De door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

Uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) kenbaar zijn gemaakt;
Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) weinig of geen invloed kan uitoefenen;
Tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

4.2. Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing.

4.3. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.

4.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten, of het offline halen van het project tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich hierdoor in geen geval beroepen op enige vorm van schadevergoeding.

4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.

4.6. Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van €50. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.

4.7. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

4.8. Bij leasing van een product zal bij het onderbreken of stopzetten van het contract een schadevergoeding van 18 maanden aangerekend worden. Indien de resterende looptijd minder dan 18 maanden is, dan zullen de resterende maanden aangerekend worden.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. Zowel DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

5.2. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

5.3. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) hierover verstrekt is louter indicatief.

5.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia).

5.5. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Aanvullende voorwaarden i.v.m. infrastructuur en diensten

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

1.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

1.2. De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) en/of klanten van DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

1.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, …

1.4. De door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) ter beschikking gestelde infrastructuur mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia). Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie.

1.5. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, … zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia), wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.

1.6. Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia). Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.

1.7. Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam – Unsolicited Commerce E-mail) via de server of een e-mailadres dat beheerd wordt door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op de server. Bij vaststelling van activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Artikel 2. Websites en internetprojecten

2.1. DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) zelf op de site werd geplaatst als voor informatie afkomstig van de gebruikers (bijv. via een content management systeem).

2.2. DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

2.3. DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) de gegevens goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) en de eigenaars van deze sites.

2.4. In geval de klant materiaal op de door DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) ontwikkelde website plaatst of aan DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz...).

2.5. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met opname van het project in de portfolio van DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia).

Artikel 3. Hosting en domeinnamen

3.1. Voor diensten met betrekking tot hosting en domeinnamen garandeert DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) vallen.

3.2. Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de domeinnaam nog beschikbaar is. Wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw, te raadplegen op www.dns.be.

3.3. Webhosting, e-mail, beveiliging - DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen. DSP-Ventures cvba (merknamen: Ntriga.Agency, Kameleons, Prixo, Pungo, RedFinMedia) voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en een beveiligde omgeving

Results. Nothing less.

Wij gaan voor resultaten en niets is minder waar. Heb je een idee of probleem dat om een online oplossing vraagt? Of weet je niet goed hoe aan je online communicatie te beginnen? Wij helpen je om niets minder dan resultaten te boeken!

Contacteer ons

Proef van onze diensten